Date
6 มิถุนายน 2018

เตรียมรับการตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น.นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว
ประธานการประชุมเตรียมรับการตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบ ...  Read more

เตรียมการนิเทศติดตามการพัฒนา

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561เวลา 09.30น.นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคเหนือประธานการประชุมการนิเทศ ...  Read more