ประชุม อศภ.ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่