เตรียมการนิเทศติดตามการพัฒนา

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561เวลา 09.30น.นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคเหนือประธานการประชุมการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดระดับคุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก