เตรียมรับการตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น.นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว
ประธานการประชุมเตรียมรับการตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน(LAN Local Area Network)ของสถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 ณ เรือนรับรอง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก