เข็มที่ระลึก พระนามาภิไธยย่อ”ส.ธ.”

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคุณครูวรนุช พระเสนาะ
ผู้ประสานงานระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน
เข็มที่ระลึก พระนามาภิไธยย่อ”ส.ธ.” ไว้เป็นศิริมงคล ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา”ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก