ฐานข้อมูลบ่มเพาะฯ

  • ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

ผู้ประกอบธุรกิจ