ตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะ

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 นายบุญลือ อยู่คง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ รับการตรวจประเมินและต้อนรับและคณะกรรมการ
ตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก