ประชุม อศจ.เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
นายวิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจ
และติตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เวลา 10.00น.