โครงการอบรมสร้างความรัก ความสามัคคี

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
น.พลตรีธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา เลขาธิการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฎิรูปกองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานเปิด โครงการอบรมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล
และมีนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิด โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส.1
ทุกแผนกช่าง ทุกกลุ่ม เข้ารับการอบรม ณ ชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก