ประชุม อ.กรอ.อศ.ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.)กลุ่มอุตสากรรมภาคเหนือ
ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์จังหวัดพิษณุโลก