ประชุม อวท./2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น.นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน-นักศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ประจำปี 2561
ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก