ศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นายฉัตรณรงค์ บุญสวน หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง และครูนพดล พูลทวี 
นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทนนิคพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบการ ณ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย