Date
9 สิงหาคม 2018

ประกวดการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00น.แผนกวิชาสามัญ-วิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการประกวด
ในที่สาธารณะและการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ(Public ...  Read more