การขยาย/ยกระดับ/การอาชีวศึกษาทวิภาคี

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561เวลา09.00น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานเปิดโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมี
คุณครูสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานระบบทวิภาคี กล่าวรายงาน และมีผู้ปกครอง
นักเรียน-นักศึกษา ระบบทวิภาคีพร้อมฟังการบรรยายพิเศษจากสถานประกอบการ
ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก