ข้อมูล/การอบรมการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน

ความหมาย หลักเกณฑ์ อัตรา งบประมาณ
บรรยายการบริหารงานงบประมาณ 28-29 ส.ค.61
ชุด 1 การจัดทำงบประมาณ 28 ส.ค.61
การจัดทำแผนการใช้จ่าย งปม.ภาคเหนือ