อบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

วันเสาร์ที่ 1 กัยยายน 2561เวลา08.00
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในด้านการใช้โปรแกรม
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียน-การสอนและการบริหารการจัดการศึกษา
โดยมีคณะครู-อาจารย์ เข้ารับการอบรม ณ ห้อง ICT ชั้น 2 อาคาครวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก