ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานครั้งที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561
เวลา 10.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
โดยมีดร.พิสิฐ มณีโชติ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรและคุณประเสริฐศักดิ์ เดชศรีวิศัลย์
เจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม1 อ.วิทยาบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก