มอบวุฒิบัตร/English Day Camp 2018

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 14.20 น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก มอบวุฒิบัตรให้นักศึกษา
และเกียรติบัตรให้คณะครู ที่เข้าร่วมกิจกรรม English Day Camp ณ ห้อง EchoVE ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก