บัตรลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)
ปวส.1(ชทค)กลุ่ม1,3
ปวส1(ชถ)กลุ่ม1,3-4
ปวส.1(ชร)กลุ่ม1,3-4
ปวส.1(ชส)1-2
ปวส.1(ชอ)กลุ่ม1-4
ปวส.1(ชฟ)กลุ่ม1-10
ปวส.1(ชม)
ปวส.1(ชย)กลุ่ม1-10
ปวส.1(ชทค)กลุ่ม1,3
ปวส.1(ชธ)กลุ่ม1-4
ปวส.1(ชผ)กลุ่ม1-8
ปวส.1(ชช)กลุ่ม1-4
ปวส.1ชทกลุ่ม13-4.pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)
ปวส.2(ชค)กลุ่ม1-2
ปวส.2(ชช)กลุ่ม1-4
ปวส.2(ชถ)กลุ่ม3-4
ปวส.2(ชท)กลุ่ม1-4
ปวส.2(ชทค)กลุ่ม1,3
ปวส.2(ชธ)กลุ่ม1-2
ปวส.2(ชผ)กลุ่ม1-8
ปวส.2(ชฟ)กลุ่ม1-10
ปวส.2(ชย)กลุ่ม1-10
ปวส.2(ชร)กลุ่ม1-4
ปวส.2(ชส)กลุ่ม1-2
ปวส.2(ชอ)กลุ่ม1,3