ติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานการประชุมติดตามการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)
โดยมีหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก