ตรวจสอบผลการเรียน

นักเรียน – นักศึกษา สามารถตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

  • ระดับ ปวช. บอร์ดประชาสัมพันธ์อาคาร 7
  • ระดับ ปวส. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องฝ่ายวิชาการ

ตรวจสอบผลการเรียนทุกระดับชั้น (ปวช. ปวส. และปริญญาตรี) ได้ที่ระบบบริหารจัดการงาน (RMS)