ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาช่างยนต์ | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2 | ป.ตรี
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2 | ป.ตรี
แผนกวิชาเชื่อมโลหะ | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2 | ป.ตรี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2
แผนกวิชาช่างสำรวจ | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2