อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (E to E 4)

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา08.30น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ฐานสมรรถนะ (E to E 4) “การเขียนโปรแกรม PLC ควบคุม Linear Robot
ในงานอุตสาหกรรม” ณ ห้อง Smart Classroom ดำเนินการโดย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
และงานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ