ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในอ.ก.ค.ศ.

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
เวลา14.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
เป็นประธานการประชุมดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในอ.ก.ค.ศ.สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก