ประชุมคณะะกรรมการอาชีวศึกษาทวิภาคี

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
เวลา15.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี เพื่อเตรียมพร้อมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2561
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก