ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา09.00น.
ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้น
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมชั้น 3 อ.วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก