การทำสมาธิ

วันจันทร๋ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา07.40น.
นายสุด ปลื้มใจ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญและหัวหน้างานบุคลากร นำนักเรียน-นักศึกษา
ทำสมาธิเป็นประจำทุกวัน ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก