พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา11.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพระยะสั้นระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์
นักเรียน-นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ หอประชุมชั้น 3
อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโล