เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทพาณิชยกรรม ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ประเภทอุตสาหกรรมและทักษะพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทพาณิชยกรรม

| งานรถจักรยานยนต์ | งานเครื่องยนต์เล็ก | งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ |
| งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |
| งานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน | ทักษะมาตรวิทยามิติ | ออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล |
| การเชื่อม GTAW – SMAW ปวช. | การเชื่อม GTAW & SMAW & GMAW ปวส. |
| งานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม | ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย |
| ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ | | การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง|
| การออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์|
| การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC. |
| ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงพกพา (Meeting Amplifier) |
| ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ |
| ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | | การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส |
ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ |
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟสการทำแผนที่เพื่อการก่อสร้าง |
| งานปูน | งานไม้ก่อสร้าง | งานไม้เครื่องเรือน | ประมาณราคาอาคารพาณิชย์
|เขียนแบบก่อสร้าง| หุ่นจำลองอาคารพักอาศัย | การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ |
| การออกแบบสถาปัตยกรรม | งานคอนกรีต |
| การแแข่งขันร้องเพลงไทย(ลูกทุ่งชาย) |การแแข่งขันร้องเพลงไทย(ลูกทุ่งหญิง)|
| การแแข่งขันร้องเพลงไทยสากล(สตริง) ชาย | การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล (สตริง) หญิง |
การแข่งขันร้องเพลงสากลชาย | การแข่งขันร้องเพลงสากลหญิง |
| การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R | การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R |
| การประกวด English Public speaking Contest | สุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง |
| ทักษะสุนทรพจน์ ภาษาไทย | ทักษะรักการอ่านภาษาไทย |
| การประกวด English Demonstration Contest |
| การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย |
| ทักษะการประกวดดนตรีไทย | ทักษะการประกวดมารยาทไทย |
| ประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน | การประกวดผลงานสะเต็ม (Stem Education) |