คัดเลือกนักเรียน-นักศึกษารับรางวัลพระราชทาน/2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานในการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2561
ระดับสถานศึกษาโดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายและคณะครูอาจารย์ร่วมเป็นคณะกรรม
การคัดเลือก ณ ห้องประชุม 1อาคารวิทยบริการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก