มอบเกียรติบัตร(Echove)

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
เวลา 07.40น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครู มยุรี แสงรุ่ง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ซึ่งแสดงว่า
เป็นผู้เรียนที่สำเร็จตามของโปรแกรม Echove โดยมีคณะครูวิชาภาษาอังกฤษ
แผนกสามัญ-สัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก