ตรวจสารเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 07.40น.
นายสมพร รักถึง หัวหน้างานปกครองนำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ทีมงานปกครอง จัดโครงการ D-day
ตรวจ้หาสารเสพติดให้โทษในสถานศึกษา ณ บริเวณประตูทางเข้า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก