ประกาศคอร์รัปชั่น

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา10.00น.
นายสุวัฒน์ชัย สุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์
เข้าร่วมพิธี”วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก