พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
เวลา 09.30น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ร่วมกับบริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สวิสซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ทำพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) โครงการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาศึกษาและสถานประกอบการ ประจำปี 2562 โดยมีนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลังเข้าร่วมในพิธี
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก