บัตรลงทะเบียนโควต้า ปีการศึกษา 2562 (ปวส.สายตรง)

บัตรลงทะเบียนโควต้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ปวส.สายตรง)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)
สาขาวิชา

กลุ่ม 1-2 , 3-4
กลุ่ม 9-10 (ทวิ)
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 3-4
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 3-4
กลุ่ม 9-10 (ทวิ)
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 1-2
กลุ่ม 1-2