ประชุมอนุกรรมการ อศจ.(ฝ่ายวิชาการ)

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
เวลา 13.00น.ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเรื่องการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำการศึกษา 2561
โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้างานวัดผลฯของสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก