ประชุมอนุกรรมการ อศจ.(ฝ่ายพัฒนาฯ)

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา10.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมอนุกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาวันครู ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก