คุรุสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
เวลา 09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย งานทำบุญวันครู ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์ ที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุม วิทยาลัยพณิชยการบึงพระจังหวัดพิษณุโลก