English Camp

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา คุณครูชัฌน์ฐรีย์ ฟานเดน บรุค
หัวหน้าชมรมภาษาอังกฤษ นำคณะครู นักเรียน-นักศึกษา ทุกแผนกช่าง ร่วมโครงการ English Camp
ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการใช้ภาษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย