เตรียมพร้อมสอบ V-NET

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
เวลา 09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจำปี 2561 โดยมีนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานในการดำเนินการสอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก