แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
นายนิติธร สนั่นนาม หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนำคณะครู แต่ละแผนกช่าง
ออกแนะแนวให้กับนักเรียน ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวชและปวส.ประจำปีการศึกษา 2562
ของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก