สอบ V-NET ระดับ ปวช.

วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ต้อนรับคุณสุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและสวัสดิการ จาก มทร.ล้านนา
พิษณุโลก สังเกตการณ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก