ตรวจประเมินหลักสูตร/ปริญญาตรี

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
เวลา 09.00น.นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2562 และหลักสูตรใหม่ 2562
โดยมีคณะครูผู้สอนระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีช่างยนต์ สาขาเทคโนโลยีช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาเทคโนโลยีช่างสถาปัตยกรรม รับการตรวจประเมินพร้อมกัน ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก