ประชุมพิจารณาบริษัทประกันภัย

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
เวลา 09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการพิจารณาและคัดเลือก บริษัทประกันภัย
เพื่อดำเนินโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน-นักศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าแผนก
หัวหน้างาน เข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก