ประชุม อศจ.ฝ่ายพัฒนาฯ

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกการจัดทำเครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทา
ความเดือนร้อนของประชาชนจากมลพิษทางอากาศ โดยมีนายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผูุ้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน-นักศึกษา และคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก