มอบเกียรติบัตร English Camp

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
เวลา 07.40น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการ
ดำเนินงานกิจกรรม English Camp ประจำปีการศึกษา 2562 และคุณครู
ผู้ที่สอบผ่านโปรแกรม Echove ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก