โรงเรียนมัธยมเข้าศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 10.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน
ให้การต้อนรับคณะครู-อาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเนินทอง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
และโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานในการ
จัดการเรียนการสอน ในทุกแผนกช่าง ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก