MOU กับ โตโยต้าเมืองสองแคว

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00น. นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายนิยม นันทะชมภู หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
พร้อมคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์และหัวหน้างานความร่วมมือ จัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส.
และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กับ บริษัท โตโยต้าเมืองสองแคว จำกัด จังหวัดพิษณุโลก