Open House

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อด้านสายอาชีพ
โดยมีหัวหน้าแผนกทุกแผนกช่างและคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยม
ในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก