ประชุมเตรียมงานชุมชุนลูกเสือ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา10.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมงานชุมชุนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญอาชีวศึกษา 
ครั้งที่ 20 โดยมีผู้บริหารคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก